ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอธิป ภูดีทิพย์
ครูผู้ช่วย