ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินตะนา พ่อหลอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิรงค์รอง แก้วระดี
ครูชำนาญการพิเศษ