ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนชั้น ป.4-6
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนชั้น ป.1-3
โครงการคืนทุนแผ่นดิน
กีฬาสีภายในโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประจำปีการศึกษา 2563
มอบทุนเสมอภาค2563
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
ศิษย์เก่ามอลอุปกรณ์กีฬา
ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคไข่ไก่เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน จำนวน 600 ฟอง 14 กันยายน 2563
มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัย
มอบทุนนักเรียน(ทุนเสมอภาค1/2563)
(กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคไข่ไก่เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน จำนวน 600 ฟอง
จัดการอบรมแนวทางดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2563
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนปลาปากรา
การติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรม Big Cleaning Day 22 มีนาคม 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563