ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพรพิมล ดาษดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางมาลัย ชัยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดาวเรือง เปาวะนา
ครูชำนาญการ

นางสาวกุสุมา โชติวังโส
ครู

นางสาววราภรณ์ ไกยะฝ่าย
ครูผู้ช่วย

นายธนวัตร ดีหลาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประวินา สังข์สน
ครูธุรการ