ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพิศมัย ศรีวรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางฐิติพร แก้วสอนดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัลย์ สูรย์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรพงษ์ คำวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพันธ์ โพรัง
ครู

นายธนากร เหลาบัว
ครูอัตราจ้าง