ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาพ แสนเฮ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอธิป ภูดีทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ ไกยะฝ่าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายธนวัตร ดีหลาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3