ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภชิต แก้วสอนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประภาพันธ์ โพรัง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3