ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุรวดี แสงประชารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรพิมล ดาษดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาลัย ชัยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุสุมา โชติวังโส
ครู