ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายวันชัย บัวชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปิยะพร มหานิล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวิลาวัลย์ สูรย์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรรัตน์ คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพรพิมล ดาษดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมาลัย ชัยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเกษร จันทร์สว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางพิศมัย ศรีวรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจินตะนา พ่อหลอน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประภาพันธ์ โพรัง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกุสุมา โชติวังโส
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจุฑาธิป วงศ์หาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธนวัตร ดีหลาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวัชรพงษ์ คำวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิรงค์รอง แก้วระดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววราภรณ์ ไกยะฝ่าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางฐิติพร แก้วสอนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุรวดี แสงประชารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภาพ แสนเฮ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวดาวเรือง เปาวะนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายศุภชิต แก้วสอนดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิป ภูดีทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประวินา สังข์สน
ครูธุรการ