ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายศุภชิต แก้วสอนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางปิยะพร มหานิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรงค์รอง แก้วระดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตะนา พ่อหลอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพ แสนเฮ้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรวดี แสงประชารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

่นางสาวกรรัตน์ คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิป ภูดีทิพย์
ครูผู้ช่วย