ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา2563
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๓
โดยจัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกล การเข้าฐานผจญกัย และกิจกรรมนันทนาการ ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นการพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัว พร้อมปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 15 ครั้ง