ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย บัวชุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นาวถาวร ไชยพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายโอสา สำเภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ศุภวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม วรรณุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลี้ยง หลวงพรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ท่าค้อ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส คำเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485 - 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายคำตา ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482 - 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายคิด คำวงษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2480 - 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายทอก สริรมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478 - 2479
ชื่อ-นามสกุล : นายนนท์ จันทะแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475 - 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข นครวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2473 - 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2470 - 2472
ชื่อ-นามสกุล : นายสุ ศรีนครา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2468 - 2469
ชื่อ-นามสกุล : นายนาถ สิทธิรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465 - 2467