ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                                                           พันธกิจ

           (๑)  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ - ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
           (๒)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
           (๓)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
           (๔)  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
           (๕)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
           (๖)  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
           (๗)  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน