ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                                   วิสัยทัศน์

   โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  ชุมชน  และสังคม  โดยให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ รู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมได้