ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                                            ประวัติโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง

     โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยหลวงอภิบาลสมบัติ  นายอำเภอหนองบึก(อำเภอเมือง)  สถานที่ครั้งแรกใช้ศาลาวัดบ้านปลาปาก(วัดคณิตศรธรรมิการาม) และแต่งตั้ง นายนาถ   สิทธิรัตน์  เป็นครูใหญ่ แล้วเริ่มปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินของโรงเรียน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ใช้วัสดุและแรงงานของราษฎรตำบลปลาปากสมทบทุนกับทางราชการ สร้างจนแล้วเสร็จใช้เป็นที่เรียนได้ ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม การจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการตามนโยบายและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามยุคสมัย โดยตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียนจนถึง พ.ศ.๒๕๐๙ เปิดเรียนถึงชั้น ป.๑- ๔ ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ขยายชั้นเรียน  ป.๕- ป. ๗   ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตัดชั้น ป.๗ ออกปี พ.ศ. ๒๕๒๗   เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  ห้อง   ที่ดินของโรงเรียน  มีพื้นที่  ๙  ไร่  ๓  งาน  ๕๓  ตารางวา   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลาปาก  ห่างจากจังหวัดนครพนม  ๔๔  กิโลเมตร  มีประชากรในเขตบริการ  ๓  หมู่บ้าน   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย ปัจจุบันมีอาคารเรียน ๓ หลังประกอบด้วย  อาคารแบบ  ป ๑ ฉ  ๒  หลัง   จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน   อาคารแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  ๑ หลัง  จำนวน  ๘  ห้องเรียน   อาคารอเนกประสงค์  สปช. ๒๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  ส้วม  สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน                ๓  หลัง   ขนาด  ๑๐  ที่นั่ง   บ้านพักครู แบบองค์การฯ จำนวน  ๘  หลัง  ถังน้ำฝน แบบ ฝ. ๓๓ จำนวน  ๑  ชุด  ๓  ถัง  แบบ  ฝ.๓๐  จำนวน  จำนวน   ๑  ชุด   ๖  ถัง    ถังประปา  ๑  ถัง  สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามตะกร้อ ๑  สนาม  สนามเด็กเล่น  ๑  สนาม  

            ปัจจุบัน  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   จำนวน  ๑๘  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๕๐๖  คน  ครู  ๒๓  คน  ครูธุรการ   ๑  คน  นักการภารโรง  ๒  คน   ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายสฤษดิ์  วิเศษแก้ว               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายพิพัฒน์พงศ์  สุริยนต์